Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : MELLIFICA s.r.o.
Ulica a číslo : Kostolná 28
Mesto a PSČ : Drahovce 922 41
Štát : SR
IČO : 51 811 618
DIČ : 2120796238

Zápis:  Zapísaná na Trnava, odd. Sro, vl.č.42614/T

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. Michaela Steinsdorferová

Tel. č. : +421 911 692 159

 

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len na účely identifikácie pri nákupe vo firme MELLIFICA sro a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Ochrana osobných údajov sa řídí Zákonom č. 122/2013 Zákon o ochrane osobných údajov. 

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na zasielanie objednanej zásielky a na komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Vyplnením formulára - registrácia nového užívateľa dávam spoločnosti MELLIFICA s.r.o. (prevádzkovateľ), IČO 51 811 618, sídlo Kostolná 28, Drahovce 922 41, Slovensko súhlas na spracovanie mých osobných údajov na účely zasielania tovaru objednaného cez internetový obchod. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu kontakt@vcelarskyobchod.sk.

 

Vybrané ustanovenia zo zákona:

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z.

a zákona č. 90/2005 Z. z.

OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

§ 20

Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ho osobné údaje na spracúvanie,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) opravu ho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

(2) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) ae), ak takéto obmedzenie vyplýva zo osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých předpokládá, že sú alebo budú spracúvané na účely prímého marketingu bez jej súhlasu a žiada ich likvidáciu,

b) využívanie osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených zájmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnem prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškozené; ak tomu nebránia zákonné důvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preň právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených zájmov dotknutej osoby,

(5) Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím prevádzkovateľa podľa § 23 ods. 5 a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a).

(6) Dotknutá osoba pri podozrení, že ich osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu.

(7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,8) ho práva môže uplatniť zákonný zástupca.9)

(8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.10)

§ 21

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

(1)Požiadavky dotknutej osoby podľa § 20 ods. 1 písm. a),d) až f) splní prevádzkovateľ bezplatne. (2)Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) ac) prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kopií, so zadovážením technických nosičov as odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon nestanovuje inak.26)

(3) Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa § 20 a písomne ​​ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

§ 22

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Omedzenie práv dotknutej osoby podľa § 20 ods. 1 písm. d) ae) prevádzkovateľ bezodkladne písomne ​​oznámi dotknutej osobe a úradu.

-------------------------------------------------- ---------

8) § 8 Občianskeho zákonníka.

9) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka.

10) § 116 Občianskeho zákonníka

26) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kupnej zmluvy a samotná kupná zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho aj predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzavretím kupnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhrazuje právo zrušiť objednávku alebo ho časť pred uzavretím kupnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kupnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kupnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expediciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expediciou, a bude expedovaná, objednávateľ znáša náklady na vrátenie tovaru (poštovné), nie však náklady vynaložené predajcom na doručenie tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je předpokládaná dodacia lehota tovaru, ktoré nebolo skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodavatela, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Zboží označené: ,,IBA OSOBNÝ ODBER.'' nezasielame.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky pred prevzatím tovaru, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že je nami potvrdená a objednané tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať počas otváracích hodín kamennej predajne.

 

Tovar doručovaný Slovenskou poštou 

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy a platby. 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. 
Reklamácia zásielky je možná do 14 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri predaní!

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásilku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 30 kg.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do 3 dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

 

V prípade tovarov, ktoré svojou povahou alebo veľkosťou nie sú vhodné pre odoslanie Slovenskou Poštou (napr. zásielka pozostávajúca z viacerých balíkov, ktoré nie je možné zlúčiť do jedného, vyhradzuje si predajca právo odoslať zásielku kuriérom.

 

 

 Tovar doručovaný spoločnosťou 123kurier

V prípade zvolenia možnosti doručenia tovaru spoločnosťou 123kurier je cena poštovného v závislosti od váhy nasledovná:

 

 
 

4) Záruka

V balíku nájdete daňový doklad. Záručná doba začína plynúť dátumom prevzatia tovaru. Záručná doba je 2 roky. V sporných prípadoch môže byť záručná doba predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kupnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uvádza do stavu odpovedajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo ho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kupnou zmluvou vedel alebo rozpor s kupnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kupnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kupná zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť aj v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená doba vrátenia, nie však dlhšia ako 30 dní od doručenia. Predávajúci vrátí spotrebiteľovi peniaze do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. 

Pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa nesie náklady na vrátenie tovaru zákazník.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmluv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej zkaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, na dodávku novin, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na míru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa),
 • tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo zkaze ( potraviny , zákusky, torty),
 • tovar  uzavretý v ochrannom obale , ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodná bielizeň, sterilné balenia, potraviny a pod.),
 • rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, knih alebo počítačového  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),
 • noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodického tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj knih nedodávaných v  ochrannom obale),
 • tzv. digitálny download   (napríklad ebooky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyhlásením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad ak si zákazník objedná palivo, ktoré mu dolejete do nádrže),
 • preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci volného času a podľa ktorej sa predávajúci zavazuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • vykonanie naliehavých oprav alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary predom neobjednal),
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyhlásením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

Ďalšie nformácie o právach a povinnostiach predajcu a spotrebiteľa sú dostupné v Zákone č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy mimo obchodných priestorov predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov .

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

MELLIFICA s.r.o.

Kostolná 28

Drahovce

922 41

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na

tento tovar:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Dátum objednania/dátum prijatia*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

[len ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe]

Dátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásilky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predísť problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.  

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásilku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vámi zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!). 

 

8) Spôsoby úhrady

Spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte elektronickú faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platí sa v hotovosti pri osobnom odbere. 

 

9) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. Reklamáciu je možné vybaviť aj osobne , a to v prevádzkarni Včelársky obchod, Kostolná 28, Drahovce, 922 41 počas otváracích hodín.  Lehota na vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho je 30 dní.

 

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

Zašlite výrobok na adresu: Michaela Steinsdorferová – Včelársky obchod, Kostolná 28, Drahovce, 922 41. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, prosím, konta


X